.

PRIVACY

                               STATEMENT

Beautyinstituut Joke van Noorloos, gevestigd aan Gedempt Achterom 43, 1671 AE Medemblik,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens

www.beautyinstituutjokevannoorloos.nl, Gedempt Achterom 43, 1671 AE Medemblik, 06-22786924

Joke van Noorloos is de Functionaris Gegevensbescherming van Beautyinstituut Joke van Noorloos. Zij is te bereiken via joke.v.noorloos@planet.nlPersoonsgegevens die wij verwerken


Beautyinstituut Joke van Noorloos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beautyinstituut Joke van Noorloos verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beautyinstituut Joke van Noorloos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Geautomatiseerde besluitvorming

Beautyinstituut Joke van Noorloos neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beautyinstituut Joke van Noorloos) tussen zit. Beautyinstituut Joke van Noorloos gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]


Delen van persoonsgegevens met derden

Beautyinstituut Joke van Noorloos verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beautyinstituut Joke van Noorloos gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautyinstituut Joke van Noorloos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joke.v.noorloos@planet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Beautyinstituut Joke van Noorloos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beautyinstituut Joke van Noorloos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met joke.v.noorloos@planet.nl.

• Voor- en achternaam

• Geboortedatum

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• Gezondheid

• Het afhandelen van uw betaling

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Beautyinstituut Joke van Noorloos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beautyinstituut Joke van Noorloos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw

gegevens worden verzameld.